2015 / Dr Stefan Szydłowski

 

Zagadnienie dyskursywności w twórczości Stefana Krygiera (1923-1997) rzuca nowe światło na sztukę drugiej połowy XX w. i dotyczy także twórczości innych artystów mających istotny wpływ na jej obraz. Artysta należał do pokolenia, dla którego Druga Wojna Światowa była okresem przyśpieszonego zdobywania doświadczeń egzystencjalnych. Wojna stwarzała sytuacje graniczne, rozrywała historię, dewastowała moralność, stawiała pod znakiem zapytania znaczenie dziedzictwa, sztuki i kultury.

 

2015 / Maciej Zdanowicz

 

1. Pojęcie Geometrii dyskursywnej. Związki geometrii z rzeczywistością

Wilhelm Worringer w swych rozważaniach nad początkami sztuki, sztuką przedhistoryczną dostrzega, iż dążność ówczesnego człowieka do tworzenia wzorów geometrycznych rodzi się z reakcji wobec nieokreśloności zjawisk natury. W jego pojęciu zmienność stanów przyrody budzi u ludów pierwotnych lęk. Tym samym pierwsi twórcy poczynają tworzyć kształty, które w swej formie charakteryzują się stabilnością, wymiernością. W efekcie powstają dzieła sytuujące się w opozycji do efemerycznej rzeczywistości, tożsame z konstrukcją intelektualną ich wykonawców. Człowiek doskonaląc zmysł obserwacji i analizy dostrzega pewne regularności w otoczeniu, relacje w nim występujące.