II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Artystyczna Geometria w dyskursie – dyskurs w geometrii pt. GRID / 10-14 września 2016

 

Geometria w dyskursie – dyskurs w geometrii
Geometria Dyskursywna (Discursive Geometry) jest nurtem, który ustanawia nowe oblicze sztuki geometrycznej. Artyści wpisujący się w tę tendencję świadomie odchodzą od czysto formalnego lub filozoficznego rozumienia geometrii, dając wyraz łączności z innymi dziedzinami twórczości artystycznej, obszarami nauk, a także szeroko pojętym czasem obecnym, tj. zjawiskami o charakterze społecznym czy kulturowym. Istotą zjawiska jest jego dialogiczność oparta na interpretacji i reinterpretacji podjętych wątków problemowych, tematycznych oraz dekonstrukcja języka właściwego sztuce konkretnej. 

Organizując po raz drugi konferencję wraz z towarzyszącymi jej wystawami, tworzymy cykl spotkań i prezentacji, których głównym celem jest refleksja i prowokowanie dyskusji na temat nowych tendencji w obszarze sztuki wyrażanej językiem geometrii oraz rozpoznanie wyzwań jakie dla tej sztuki niosą aktualne przemiany społeczne, kulturowe, technologiczne i artystyczne. Grid
Słowo „grid” w języku angielskim odnosi się do pojęcia „kraty”, „siatki”, „sieci”. W szerszym rozumieniu może ono określać strukturę, plan, schemat, rozmieszczenie czy połączenia i istniejące zależności. W przypadku rozważań nad sztuką, a przede wszystkim obrazem jest tożsamy z terminem „kompozycji”, to środek prowadzący do ustalenia porządku plastycznego, zasada organizująca. Grid objawiać się może zarówno jako niewidoczny szkielet strukturalny dzieła, istniejące wewnątrz jego układu napięcia, interakcja osi i kierunków, ale i postać bezpośrednio wyrysowana, nie tylko determinująca dany artefakt ale i stanowiąca jego treść. Grid jest nieodłączną cechą morfologii wszelkich form plastycznych. Występuje on już w czasach starożytnych, kiedy to Egipcjanie, Grecy czy Rzymianie poczynają stosować matematyczny moduł w konstrukcji wszelkich obiektów z obszaru sztuki, architektury. Później jego postać uzależniona jest od perspektywy, tj. geometrycznego rzutu będącego odwzorowaniem danej przestrzeni. Na początku XX w. poczyna on demonstrować swą najczystszą formę – schemat równoległych i prostopadle przecinających się prostych. Rossalind E. Krauss w książce „Oryginalność awangardy i inne mity modernistyczne” („The Oryginality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths”, 1986) postrzega siatkę, jako jeden z symptomów sztuki nowoczesnej i wiąże ją, m.in. z dążnością ku obiektywizacji dzieła wizualnego. Awangarda i neoawangarda dokonują usamodzielnienia gridu jako tematu. W praktykach postmodernistycznych jego znaczenie rozciąga się na różnego rodzaju sieci, relacje złożonych i zmiennych powiązań sytuujących się we wszelkich obszarach współczesnego życia. Pojmujemy go, jako system integrujący i zarządzający elementami struktury oraz zasobami jego treści. Między innymi stanowi on nieodłączny element środowiska cyfrowego, jest matrycą, na której realizują się procesy digitalne w zakresie tworzenia i przetwarzania obrazów. 

Odwołując się do poruszonego zagadnienia chcemy zbadać zależności istniejące między różnymi znaczeniami gridu, a formą wizualną, treścią, kontekstem współczesnych praktyk artystycznych wyrażających się za pomocą języka konkretu. Do naszej dyskusji zapraszamy artystów reprezentujących klasyczne i nowe media, zwłaszcza malarzy, twórców form multi- i intermedialnych, krytyków, kuratorów, teoretyków i historyków sztuki, dla których istotnym obszarem badań jest sztuka geometrii, jej obecne przemiany ale także przedstawicieli innych nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych. Mamy nadzieję, iż spotkanie to przerodzi się w interdyscyplinarny panel, doświadczenie pozwalające na odkrycie bogatych zależności leżących między sztuką, a wszelkimi przejawami współczesności, stanowić będzie zaczyn do dalszej owocnej współpracy.

 

Komitet Programowy i Organizacyjny:
prof. zw dr hab. Wiesław Łuczaj
dr Maciej Zdanowicz
dr Stefan Szydłowski
dr Joanna Łuczaj
prof. Jan Pamuła (ASP Kraków) – członek honorowy
prof. Grzegorz Sztabiński (UŁ, ASP Łódź) członek honorowy

Patronat honorowy:
J.M. Rektor UJK, prof. zw. dr hab. Jacek Semaniak
Centrum Sztuki Galeria El w Elblągu